บริการแปลเอกสาร
โทร 086-8933180
  • en
  • th

รับรองศาลยุติธรรม


รับรองศาลยุติธรรม

รับรองศาลยุติธรรมและโนตารี่


ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

ในกรณีที่เอกสารที่ต้องใช้ในการประมูลงานราชการ เรามีผู้เชี่ยวชาญการแปลด้านเทคนิค พร้อมทั้งประทับตรารับรอง

โดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม

โนตารี่พับลิค

ประทับตราโนตารี่พับลิค คือ บุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้น ๆ หรือรับรอง

เอกสารเช่นว่านั้น ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ หรือทำคำรับรองประเภทอื่น ๆ รวมทั้ง การลงชื่อในฐานะ

เป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย รวมทั้งประทับตรารับรองคำแปลถูกต้อง ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้ว จะนำเอกสาร

เหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial Services Attorney อย่างแท้จริง