บริการแปลเอกสาร
โทร 086-8933180
  • en
  • th

ผลงาน/เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง


ผลงาน/เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Performanceผลงานแปลเอกสารของเรา


- อนุสัญญาบาเซล จำนวน 6 เรื่อง แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ

- หนังสือเที่ยวทั่วไทย 4 ภาค 12 เดือน 3 ฤดู แปลจากภาษาไทยเป็น ภาษาอังกฤษ

- รายงานการศึกษาข้อมูลและระบบการทำวิจัยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจาก ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย ของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

- โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย นำเสนอกรมควบคุมมลพิษ

- แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพในประเทศไทย 583 หน้านำเสนอ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

- การพัฒนาสวนป่าในประเทศไทย ภาษาอังกฤษ-ไทย เสนอสำนักพระราชวัง

- คำบรรยายใต้ภาพเขียนสีน้ำมัน ไทย- อังกฤษ สำหรับงานนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

- สัญญาการให้บริการ ระหว่างการสื่อสารแห่งประเทศไทยและสำนักข่าว

- รอยเตอร์ ไทย – อังกฤษ

- การประชุมเอเปค กรุงเทพมหานคร แปลคำบรรยายเกี่ยวกับ กรุงเทพมหานครและการแสดงขบวนพยุหยาตราทางชลมาครภาษาอังกฤษ

- งานวิจัยเรื่อง กำหนดเวลาเชิงกลยุทธ์ในการรักษาด้วยยาต้านรีโทรไวรัส

- อังกฤษ –ไทย ภายใต้การสนับสนุนของสถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติ เป็นงานของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

- วิทยานิพนธ์เรื่องจำนวนบุตรในอุดมคติ ไทย – อังกฤษ

- วิทยานิพนธ์เรื่องโรคความดันโลหิตสูง ไทย –อังกฤษรายงานประจำปีของบริษัทสหยูเนียน บริษัทถิรไทย การไฟฟ้าราชบุรี ฯลฯ

- งบดุลและสัญญาต่างๆ

- โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย

เว็บไซต์อ้างอิง


เว็บไซต์อ้างอิงการดำเนินงานที่ได้มาตรฐานของเรา มีดังนี้

กระทรวงการต่างประเทศ / กรมการกงสุล

หนังสือเดินทางไทย

รับรองเอกสาร (Legalization Serveice) กรมการกงสุล

ตรวจสอบ EMS

กองหนังสือเดินทาง  

หนังสือเดินทาง อิเลคโทรนิคส์ e-passport

แผนที่โลก

นัดสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

กรอกวีซ่าอเมริกา

ชื่อตำบลในประเทศไทย

ทำเนียบส่วนราชการไทย

สถานทูตในประเทศไทย

สถานทูตไทยในต่างประเทศ

Thailand & The World (ความสัมพันธ์ไทยกับต่างประเทศ)

สถานเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ

เทียบเวลาโลก

อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ราชบัณฑิตสถาน

รายละเอียดขั้นตอนการรับรองเอกสารมีดังนี้ - กรมการกงสุล กระทรวง

แบบฟอร์มคำร้องขอรับรองเอกสาร - กรมการกงสุล กระทรวง
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส/การรับรองเอกสาร/รับรองการแปล
ตัวอย่างคำแปลแบบฟอร์มเอกสารราชการ - กรมการกงสุล พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ 
สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย Google แปลภาษา
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในประเทศเยอรมนี /THK Translation รับสอนภาษาไทยและภาษาเยอรมัน / THK Translation

Sponsor / ผู้สนับสนุน